Czerwiec to miesiąc pożegnań wolontariuszy EVS, którzy już od czterech lat w ramach programu Erasmus+ prowadzą spotkania językowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (w porozumieniu partnerskim ze Stowarzyszeniem STRIM).

W roku 2018 po rocznej pracy opuszczają nas kolejni wolontariusze z Hiszpanii, Niemiec, Francji i Włoch. Poprzez naukę języków narodowych przybliżali historię i kulturę własnych krajów zarówno młodzieży, jak i osobom starszym.  Kochani - Ana, Sofia, Florian i Francesco!
będzie nam Was brakować! Szczególnie Seniorom, z którymi prowadziliście zajęcia. 

Wasze zaangażowanie, metody pracy, życzliwość i uśmiech uczyły spojrzenia na wiele spraw z innej perspektywy. Bezproblemowe włączanie się w organizację proponowanych działań było wzorem pokoleniowej i wielokulturowej współpracy i integracji.
Bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka, pogodne nastawienie do życia (w połączeniu z dużym  poczuciem humoru), dystans do siebie stanowią wzór do naśladowania dla wielu młodych ludzi.  Są dowodem Waszej niezwykłej pasji przekazywania wiedzy, Waszej dojrzałości.

Skradliście nasze serca.
Spotkania z Wami to wielka radość dla wszystkich!

Życzę Wam pięknych dni w życiu.
Wierzę, że zdobyte doświadczenie podczas pobytu w Polsce będzie procentować w przyszłości.
Nie zapominajcie o Krakowie!
Nie zapominajcie o Bibliotece na Rajskiej!
Do zobaczenia!!!

                                                               Lidia Maria Jedlińska (koordynator "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S")

---------------------

June is the month of farewells of EVS volunteers who have been conducting language meetings at the WBP in Krakow for four years as part of the Erasmus + program (in partnership with the STRIM Association).
In 2018, after one year's work, the great volunteers regrettably leave us from Germany, Spain, Italy and France. By learning national languages, they brought the history and culture of their own countries closer to both young people and the elderly.

Dear Friends - Ana, Sofia, Florian and Francesco!

we will miss you. Especially the Seniors with whom you conducted classes.
Your commitment, methods of work, kindness and smile have taught us to look at many things from a different perspective. Effortless participation in the organization of the proposed activities was a model of (inter-)generational and multicultural cooperation and integration.
Selfless, gratuitous work for the benefit of others, a cheerful attitude towards life (combined with a great sense of humor), distance to each other is a role model for many young people. They are proof of your extraordinary passion of passing knowledge, your maturity.
You won our hearts.
Meetings with you are a great joy for everyone!

I wish you only beautiful days in your further life.
I believe that the experience gained during your stay in Poland will pay off in the future.
Do not forget about Krakow!
Do not forget about the library on Rajska!
See you: sometime, somewhere … !!!

                                            Lidia Maria Jedlińska (coordinator "School of @ctive Senior-S@S")