28 listopada 2016 roku odbyło się w Warszawie FORUM EDUKACJI DOROSŁYCH zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 170 osób. Byli wśród nich decydenci,  trenerzy i edukatorzy osób dorosłych,  andragodzy, przedstawiciele bibliotek, domów kultury, muzeów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji dorosłych, a także przedstawiciele Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Konferencję otworzył Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek. W Forum udział wzięli m.in.: Marek Zagórski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Grzegorz Kądzielawski (Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera, MNiSW), Stanisław Drzażdżewski (Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, MEN), dr Andrzej Kurkiewicz, (Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW), Anna Świebocka-Nerkowska (Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, PARP) oraz dr Barbara Worek (Instytut Socjologii UJ).

Konferencja składała się z części plenarnej oraz trzech ścieżek tematycznych (dyskusje i warsztaty):

1) Sektorowe Rady ds. Kompetencji – PARP,

2) Instytucje Kultury dla edukacji dorosłych,

3) Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych.

Uczestnicy mieli możliwość poznania platformy EPALE.


W drugiej ścieżce tematycznej działania „Szkoły @ktywnego Seniora” zostały przedstawione przez koordynatorkę S@S - dr Marię Jedlińską (WBP w Krakowie)

Specjalnie na Forum przygotowana została wystawa prezentująca dobre praktyki w obszarze edukacji dorosłych oraz Publikacja „Rola pozaformalnej edukacji dorosłych we wzmacnianiu rozwoju innowacyjnej gospodarki", w której S@S jest „dobrą praktyką” (str.40)

 

GALERIA>>>

 

Alina Respondek (Koordynator Edukacji dorosłych Erasmus+)

     Maria Jedlińska (Koordynator S@S; WBP w Krakowie)