SUSCOM - Sustainable Self-help Adult Community Learning Model and Tool-kit (2012 - 2014)

Projekt finansowany przez Komisje Europejską w ramach Programu Partnerskiego Grundtviga;

nr: 2012-1-GB2-GRU06-08251 5

 

Partnerzy:

Wielka Brytania (koordynator), Czechy, Grecja, Polska (Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie), Rumunia, Włochy

W ramach roboczych wizyt partnerzy Projektu spotkali się w Yorku (październik 2012), Krakowie ( marzec 2013), Atenach (kwiecień 2013), Cluj, Perugi i Pilźnie ( marzec 2014)

Projekt zakończył się międzynarodową konferencją i spotkaniem ewaluacyjnym w Krakowie ( 8 i 9 maja 2014)

 

Celem projektu było opracowanie modelu udzielenia pomocy grupom wspierającym proces uczenia się/edukacji w swoich społecznościach. Model składa się z kilku etapów i stanowi wzorzec dla organizacji/instytucji chcących zapewnić ciągłość procesu uczenia się dorosłych, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, w czasie recesji gospodarczej. Opis każdego etapu rozpoczyna określenie celów, po czym następuje propozycja rozpoczęcia działań edukacyjnych.

Partnerzy Projektu, to przedstawiciele organizacji, posiadających doświadczenie w przygotowaniu i wspieraniu uczenia się/szkoleń różnych defaworyzowanych grup w swoich środowiskach.

Obecne i przyszłe perspektywy wsparcia w tych sektorach w całej Europie wskazują, że środki na nie przeznaczane będą ograniczane. Należy więc opracować nowe, innowacyjne metody podejścia do podtrzymywania ciągłości procesu uczenia się, edukacji czy szkoleń. Projekt SUSCOM proponuje podejście, w którym stosuje się na poziomie lokalnym koncepcje ET2020 w celu promowania spójności społecznej i włączenia społecznego grup.

W tworzeniu modelu uwzględniono:

  • różne typy grupy docelowej (nauczyciele/trenerzy, bezrobotni, osoby starsze/seniorzy, osoby niepełnosprawne, motywowane własnymi zainteresowaniami)
  • bariery wewnętrzne i zewnętrzne
  • efektywność instrumentów (adekwatność mechanizmów wsparcia do indywidualnych potrzeb uczących się)