ICT and Inter - Generation Communication (2007-2009)

Projekt finansowany przez Komisje Europejską w ramach Programu Partnerskiego Grundtviga; nr: 07/GR-LP/07-0011/P1

PROJEKT UZNANY PRZEZ NARODOWĄ AGENCJĘ GRUNDTVIGA W POLSCE I CZECHACH

ZA PRZYKŁAD „DOBREJ PRAKTYKI”

Partnerzy:

CZECHY (koordynator), FINLANDIA, FRANCJA, NIEMCY, POLSKA ( Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, partner stowarzyszony: Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie), HISZPANIA (rezygnacja po pierwszym roku realizacji projektu)

Grupa docelowa:

osoby starsze mające trudności z użyciem nowych technologii, pragnące na ich bazie poszerzyć wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości

CELE:

  1. przekazanie seniorom wiedzy na temat technologii ICT w celu przełamywania barier oraz stymulacji do pracy i samokształcenia
  2. pomoc seniorom w poszerzeniu ich umiejętności komputerowych; stymulowania do współpracy
  3. wymiana doświadczeń między trenerami i organizacjami
  4. poszerzenie oferty edukacyjnej dla seniorów
  5. zapoczątkowanie szeregu działań wspierających dialog międzypokoleniowy

DZIAŁANIA I REZULTATY:

1. Zapewnianie udziału seniorom w dostępie do nowoczesnych technologii poprzez specjalistyczne treningi, kursy i dodatkowe świadczenia ( domowe porady komputerowe, warsztaty, spotkania seniorów, itp)

2. Wprowadzanie różnych metod nauczania w zakresie umiejętności komputerowych i ich testowanie

doświadczenia związane z dostępem seniorów do nowych technologii - jako jeden z rezultatów projektu - zostały zebrane i przedstawione w formie „Listy rekomendacji” i „Mapy Aktywności” zamieszczonych na stronie internetowej www.eseniors.eu.

3. Wymiana doświadczeń i metod nauczania seniorów (uwzględniając specjalne potrzeby seniorów, trudności, pozytywne i negatywne aspekty pracy z osobami starszymi)

Podczas sześciu międzynarodowych spotkań (w Pradze, Selb, Paryżu, Helsinkach, Monachium i Krakowie) partnerzy wymieniali się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi szkolenia seniorów (metody, bariery, szczególne potrzeby, itp.). Wszystkie pomysły, doświadczenia, rekomendacje zostały przedstawione w podsumowaniu rezultatów projektu w postaci prezentacji multimedialnych i planów spotkań .

4. Wprowadzenie różnych działań aktywizujących seniorów w organizacjach biorących udział w projekcie

Zainicjowano przedsięwzięcie na skalę europejską – Komputerową Olimpiadę Seniorów, podczas której seniorzy testowali swoją wiedzę z zakresu metod ICT.

Podczas ostatniego spotkania w Krakowie zorganizowano „Międzynarodowe Spotkanie Seniorów”, w którym wzięło udział ponad 60 osób z organizacji partnerskich. Przedstawiali oni swoje działania, mówili o zainteresowaniach. Spotkanie uzyskało patronat medialny TVP Kraków i Dziennika Polskiego.

5. Wzrost dialogu międzypokoleniowego poprzez organizację spotkań, warsztatów, szkoleń

6. Organizacja I Międzynarodowej Konferencji: „Seniorzy w Nowoczesnym Społeczeństwie Europejskim – nowe technologie w aktywizacji osób starszych” (Kraków, 2009r)

DODATKOWE DZIAŁANIA i REZULTATY:

  • Spotkanie z seniorami z Niemiec działających w Café Anschluss
  • Spotkanie z młodymi nauczycielami – studentami z Czech i prezentacja ich metod nauczania seniorów obsługi komputera
  • wymiana materiałów szkoleniowych między prowadzącymi kursy
  • zaproponowano - na bazie projektu Grundtviga - poszerzenie przez zainteresowane organizacje partnerskie oferty edukacyjnej dla seniorów
  • seniorzy są autorami dwóch książek wydanych w trakcie trwania projektu: „Młodość w mądrości przemijania (Kraków, 2008) oraz „ Kraków w oczach Seniorów (Kraków, 2009)

Więcej informacji na stronie internetowej:

Projekt "ICT and inter-generation communication">>>

"dobra praktyka" >>>

GALERIA 1>>>

GALERIA 2>>>